powerpoint นำเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลด

 

เอกสารแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2563
ดาวโหลด

 

WPM(โปรแกรมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน)
ใช้งาน

 

ประกาศ เรียกใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

คณะนิสิตแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี ได้มาศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ดาวโหลด

 

ประกาศ ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดการอบรมเรื่องแนวทางการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ
เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพ
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และเข้าใจในการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทาง PMQA
รวมทั้งแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ
ดาวโหลด

 

ค่านิยมองค์กร
ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

พักหน้าจอมากอดกันสัมพันธ์แม่ลูก
ดาวโหลด

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
รุ่น 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ.โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี่
ดาวโหลด

 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานชาติ ครั้งที่18
ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562
ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ดาวโหลด

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2562
วันที่ 22-23 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัด ชลบุรี ดาวโหลด

 

ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "สุขใจ ไม่สูญเสีย"
ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต 30 เมษายน 2562
ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต 2 เมษายน 2562
ดาวโหลด

 

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ดาวโหลด

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
และโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4I เขตสุขภาพที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวโหลด

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 1 ปี 2562"
ดาวโหลด

 

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานสร้างความสุขและดูแลจิตใจในผู้สูงอายุ
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี"ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL ) ระดับภาค รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และเครือข่าย พชอ.พระสมุทรเจดีย์ จัดนิทรรศการฯ ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด
"กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต" ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ร่วมกับศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 6
“ เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี ” ดาวโหลด

 

แผนขับเคลื่อน 62-ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 (11 ธค.62)ดาวโหลด

 

 

โครงชี้แจงตชว.6-7 ธค.61 บางแสนเฮอริเทจ

โรคสมาธิสั้น

DHS พชอ

ชี้แจง จิตเวชสระแก้ว

presentation-HL_official

ชี้แจง สมเด็จ

ชี้แจงตัวชี้วัด 6-7 ธ.ค.61

ชี้แจงบริการเด็ก 62 เขต6

ชี้แจงปฐมวัยปี 62

ชี้แจงวัยทำงาน ล่าสุด

ชี้แจงวัยเรียนวัยรุ่น

นำเสนอมาตรฐาน นสพ. 61

 

"ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี 2561
“เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

 

"จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ"

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่๖ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นวิทยากรหัวข้อ : การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรม กิน-กอด-เล่น-เล่า
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องมาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานรองรับเด็กเอกชน
การสร้างทักษะความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ. โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ดาวโหลด

 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต
ที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลดเอกสารและภาพถ่ายการจัดประชุม

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับทุนการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก
ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 ทุนๆละ 25,000 บาท สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ
องค์ประกอบรวมถึงเงื่อนไขของผู้สมัครขอรับทุนได้ทาง Website ดังนี้
กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต www.advisor.dmh.go.th
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย www.thaiclincpsy.orgเอกสารโครงการประชุมชี้แจงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รุ่น 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูช พัทยา จังหวัดชลบุรี
บุคลากรสาธารณสุข ดาวโหลด
บุคลากรทางการศึกษา ดาวโหลด
เอกสาร ควบคุมภายใน

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลด

 

คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. ดาวโหลดคู่มือ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ดาวโหลดคู่มือ

 

 

 

Fackbookศูนย์สุขภาพจิตที่ 6


 

 

 
   ความพึงพอใจ

จำนวนผู้ชม เว็บไซต์

 
 
สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์