Login Form 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา สนใจขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เลขที่ 59/168 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา-คีรี
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดาวโหลดประกาศ

 

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ดาวโหลดประกาศ

 

ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
ประจำปี 2561 รอบที่ 2 โดยบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.omhc.dmh.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0 2590 8130

 

 

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการ
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15
ปี 2561 สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดจากเว็บไซต์
http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปี2561
วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในพื้น 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 6
ดาวโหลดเอกสารและภาพกิจกรรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการดูแล
ฃ่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลดเอกสารและภาพถ่ายการจัดอบรม

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต
ที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอำเภอ ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ดาวโหลดเอกสารและภาพถ่ายการจัดประชุม

เอกสารโครงการประชุมชี้แจงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รุ่น 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูช พัทยา จังหวัดชลบุรี
บุคลากรสาธารณสุข ดาวโหลด
บุคลากรทางการศึกษา ดาวโหลด


เอกสาร ควบคุมภายใน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกับกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง
ระบบควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง กลุ่มศูนย์สุขาพจิต ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนแวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 ดาวโหลด
คู่มือการให้บริการประชาชน
กระบวนงานที่ 2 ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคู่มือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับ อสม./อสส. ดาวโหลดคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานที่ 3 การถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่าย ดาวโหลดคู่มือ

 

 

 

 

 

 

 

Fackbookศูนย์สุขภาพจิตที่ 6ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ความพึงพอใจ

 
 
จำนวนผู้ชม เว็บไซต์  
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์
 
 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player