<
 
ปีงบประมาณ 2562
รายงานาการติดตามแผนป้องกันปราบปราบฯ ปีงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ2562
รายงานข้อร้องเรียนปี2561
รายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ปีงบประมาณ2561
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2560
นโยบายการปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนปราบปรามการทุจริตปี2562
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี เรือ่ง ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย