ค้นหาข้อมูลทั่วไป  ศูนย์สุขภาพจิตที่6  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
 

Login Form 

เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้พิการทางจิต สติปัญญา
การเรียนรู้และออทิสติกในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในจังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการเลี้ยงดูสุขภาพทางกาย
และใจอย่างเป็นองค์รวม และสร้างความร่วมมือของผู้ดูแลผู้พิการทางจิตใจใจสถานศึกษาในจังหวัดระยอง

 

ดาวโหลด คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานที่ 1 กระบวนการวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้เทคโนโลยี
ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
ดาวโหลด คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 3 กระบวนงานพัฒนาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 6
ได้ที่ ดาวโหลด
ดาวโหลด Power point โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ (District health system : DHS) เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2559 ได้ที่ ดาวโหลด
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินท์ กรุงเทพมหานคร
และจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ดาวโหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบสมัครได้ที่นี้
วันที่
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
-

 

ดาวโหลดภาพโครงการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซด์


 

จำนวนผู้ชม เว็บไซต์
 
สถิติผู้ใช้บริการ เว็บไซต์