ถาม - ตอบ
ขอคำถามทางวิชาการ

ผู้ถาม
นางวิภาดา สว่างเพาะ

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลงจากที่ประเมินซ้ำ1เดือน ด้วยDSPM แล้ว หากยังพบพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กต่ออย่างไร
   
ผู้ตอบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 นางพรธิดา ศรีสะอาด

กรณีพบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าลงจากที่ประเมินซ้ำ1เดือน ด้วยDSPM แล้ว หากยังพบพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ที่มีบุคลากรผ่านการอบรมคู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก TEDA41 เพื่อประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือดังกล่าวหากพบว่าถ้าเด็กทำได้ถือว่าพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็กที่สงสัยล่าช้าให้ฝึกเด็ก พร้อมสอนพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อกลับไปฝึกเด็กต่อที่บ้าน และนัดประเมินซ้ำอีก 3 เดือนต่อไป เมื่อครบกำหนดนัดทำการประเมินซ้ำ หากพบว่าเด็กพัฒนาการตามวัยให้เข้าสู่ระบบปกติ แต่กรณีพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าหรือมีปัญหาซ้ำซ้อนให้ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสถาบันเด็กฯ