<
ภาพกิจกรรมการประชุมโครงการชี้แจงพื้นที่ 8 จังหวัด
เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ 6 ประจำปีงบปบะมาณ 2560 (ชี้แจงพื้นที่ 8 จังหัด)
ท่านสามารถดาวโหลด เอกสาร โครงการประเมินผลเครือข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช
เขตบริการสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท
จังหวัดจันทบุรี ได้ท ดาวโหลด

Power point นำเสนอ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2559
ระว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลิ้งค์ ดาวโหลด (สมัคร Google Drive ก่อนนะครับ)

ดาวโหลด เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 6
ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ลิ้งค์ วิดีทัศน์สาธิตการประเมินความนรุนแรง และวิดีทัศน์สาธิตการบำบัดแบบสั้น (สมัคร Google Drive ก่อนนะครับ)
ดาวโหลด คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานที่ 1 กระบวนงานวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้เทคโนโลยี ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต
ดาวโหลด คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6และเอกสารภาคผนวก