ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง กรมสุขภาพจิต

 

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 6